Amhráin & Leabhraí Ceoil/ Songs & Music Books

Séideán Sí


Order irish language books

Price: €110

An Siopa Gaeilge
Foirm Ordaithe Faoi Ghlas
Secure order form
Rang 4/4th Class €110

An Pacáiste Iomlán: Rang 4
ISBN- 978-1-85791-739-0

Codanna den Phacáiste Iomlán (thuas) atá ar díol /
Items from Séideán Sí Kit for Individual sale
.

Leabhar an Oide F (Fillteán)
ISBN:978-1-85791-725-3
• Ceachtanna bunaithe ar théamaí an Churaclaim
• Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang
• Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang
• Ceachtanna ábharbhunaithe – treoir don mhúinteoir
• Ceachtanna ábharbhunaithe – ábhar don dalta
• Tráth na gCeist
• Dlúthdhiosca Leabhar an Oide F
• Teimpléid Éagsúla
€7.50Dlúthdhiosca 1 & 2 (Scéalta, Sceitsí agus Tuairisc)
Dlúthdhiosca 1: Scéalta. (Meascán canúintí)
Dlúthdhiosca 2: Sceitsí agus Tuairisc. Leagan Ultach, Leagan Muimhneach agus Leagan Connachtach
ISBN: 978-1-85791-737-6
€12.50

Tá téasc na scéalta, na sceitsí agus na tuairisce ar fáil sa leabhar “Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide F) ’’.Fite Fuaite (Leabhar an Dalta F)
ISBN:978-1-85791-726-0
€8.50

Leabhar atá anseo a chabhróidh le forbairt na scileanna éisteachta, labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta.Ábhar léitheoireachta do na hArdranganna (8 Leabhar)

Cogar mé seo leat arís!
Trí agallamh beirte atá spraiúil, galánta agus sportúil – as trí cheantar Gaeltachta.
ISBN: 978-1-85791-733-8
€8.00

 An Teist
Bhí a fhios ag Nuala nár cheart di a bheith ag cóipeáil, ach.....
ISBN: 978-1-85791-728-4
€8.00Seo, Siúd agus Eile
Bailiúchán filíochta atá oiriúnach do Rang 4.
ISBN: 978-1-85791-730-7
€8.00Ar Thóir an Toirc Bháin
As dorchadas na coille a tháinig sé, gan torann, gan deifir, gan eagla. Ní raibh a fhios ag Cormac cé acu neach saolta nó neamhshaolta a bhí ag siúl i gceo na maidine. Ansin chonaic sé na starrfhiacla géara agus chuala sé an ghnúsacht gharbh....
ISBN:978-1-85791-729-1
€8.00Carraig na Caillí
An phaiste don iasc ab ea Carraig na Caillí, dar le hathair Choilm. Cad ina thaobh, mar sin, a mbíodh á athair á rá le Colm gan dul in aice léi nuair a bhíodh sé amuigh ag iascach.
ISBN: 978-1-85791-736-9
€8.00Togha agus Rogha
Togha agus rogha de gearrscéalta nuascríofa.
ISBN: 978-1-85791-731-4
€8.00Mairéad Ní Mhaonaigh
Beathaisnéis – Ceoltóir agus Fidléir
ISBN: 978-1-85791-732-1
€8.00Leabhar Mór an Eolais (An Gúm)
Ciclipéid suas chun dáta an leabhar seo do léitheoirí bunscoile, ó na meánranganna suas. Eolas ar an gcine daonna, an saol mórthimpeall agus ar an domhan mór. 190 leathanach iomlán d’fhíricí suimiúla agus de phictiúir lándaite. Roinnte ina naoi roinn atá sé: An Cholainn; Plandaí agus Ainmhithe; An Domhan; Pláinéid agus Réaltaí; An Eolaíocht agus an Teicneolaíocht; Na hEalaíona; An tSochaí ina mairimid; An Stair agus Tíortha.
ISBN 978-1-85791-634-8
€8.50

Scríobhadh na leabhair seo chun freastal ar Rang 4, 4, 5 nó 6 ach is faoi fhoireann na scoile atá sé na leabhair is feiliúnaí a roghnú do gach rang. Beidh cúiseanna éagsúla le rogha na múinteoirí, e.g. caighdeán léitheoireachta na ndaltaí, ábhair spéise na ndaltaí agus daltaí atá in ilranganna.5 Phóstaer
ISBN:978-1-85791-734-5
€7.004 Phictiúrchárta
ISBN:978-1-85791-735-2
€4.00